Ügyfeleink megkeresései alapján azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb kérdés az adók mérséklésével, és mentességi lehetőségeivel kapcsolatban merül fel. Az alábbiakban összefoglaltuk az erre vonatkozó információkat.

 A rendeletek teljes terjedelemben megtalálhatóak Ráckeve város honlapján a Helyi rendeletek között.

Amennyiben a bevallásokkal, helyi adókkal kapcsolatosan további segítségre vagy információra van szükségük, az Adóügyi Iroda munkatársai ügyfélfogadási időben (H, Sze: 8-16, P: 8-12), vagy az alábbi elérhetőségeken készséggel állnak rendelkezésre.

Telefon: 06-24-523-338, 06-24-523-339

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

I.Építményadó

 

 • 50 %-os személyi adómentességet élvez a lakás céljára szolgáló építményben életvitel szerűen tartózkodó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, ha
 1. a)a lakásban életvitel szerűen tartózkodó közeli hozzátartozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének kétszeresét, azaz 57.000 Ft-ot (ez korábban 28.500 Ft volt, amit a képviselő-testület 2017.01.01-jétől a kétszeresére emelt)
 2. a lakásban egyedüliként életvitel szerűen tartózkodó 65 év feletti lakos, akinél a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének két és félszeresét, azaz 71.250 Ft-ot
 3. saját háztartásban három, vagy több kiskorú gyermeket; súlyosan fogyatékos gyermeket; továbbá egyedülállóként két vagy több kiskorú gyermeket nevel;
 4. d)egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének kétszeresét azaz, 57.000 Ft-ot (ez korábban 28.500 Ft volt, amit a képviselő-testület 2017.01.01-jétől a kétszeresére emelt)
 • 50 %-os személyi adómentességet élvez az a nyugdíjas üdülőtulajdonos, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének kétszeresét, azaz 57.000 Ft-ot (ez korábban 28.500 Ft volt, amit a képviselő-testület 2017.01.01-jétől a kétszeresére emelt)

Közeli hozzátartozók a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér és az élettárs.

Egyedi kérelem alapján indokolt esetben az önkormányzati adóhatóság az adó összegét mérsékelheti, vagy elengedheti az 3/2015(II.26) szociális ellátásokról szóló rendeletben részletezett rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

Tárgyi adómentességet élvez az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

 

II.Iparűzési adó

 

Mentességet élvez az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az 1990. évi C. tv. 39.§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A.§, vagy 39/B.§ alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 300.000 forintot.

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

A Htv. 39.§/D szerint foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség vehető igénybe.

50 %-os adókedvezményben részesül a tevékenység megkezdését követő évben az a vállalkozó, aki ráckevei telephelyén az előző évi átlagos állományi létszámot 20 %-kal növeli.

 

III.Gépjárműadó

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól

a)18a költségvetési szerv,

b)19az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c)20az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

d)21az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e)22a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

f)23a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g)24a környezetkímélő gépkocsi,

j)26az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k)27az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

 

IV.Idegenforgalmi adó

 

Mentességet élvez

a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,

b) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. A mentesség érvényesítésének feltétele, a vállalkozó részére az önkormányzat által kiállított igazolás az állandó vagy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység bejelentéséről.

c) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,

d) aki a város területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy a bérlő hozzátartozója,

 1. a város hivatalos vendégei.

f) mindazon ideiglenesen a városban tartózkodó személy, aki szállásdíjat nem fizet.

Hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az élettársat, az egyeneságbeli rokont, az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekeket, az örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőt, a testvért (ideértve a féltestvért is), az egyeneságbeli rokon házastársát, a jegyest, a házastárs egyeneságbeli rokonát és testvérét, valamint a testvér házastársát.

Az adó 50 %-át kell megfizetnie a 70. életévét be nem töltött nyugdíjasnak.

 

V. Talajterhelési díj

 

50 %-os kedvezmény illeti meg a tárgyévben kérelmére azt a lakossági kibocsátót,

 1. aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján – 67 %-os munkaképesség csökkenés miatt - rendszeres szociális segélyben részesül
 2. aki időkorúak járadékában részesül

A díj összegének megfizetése alól mentesül az a lakossági kibocsátó, akinek

 1. ingatlana csak kerti csappal ellátott
 2. ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t”

Valamennyi kedvezmény és mentesség személyenként kizárólag egy ingatlan után érvényesíthető.

VI.      Telekadó

Mentes az adó alól:

 1. a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek (lsd. lentebb részletesen),
  1. az építési tilalom alatt álló telek,
  2. c)az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonságiterület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.
 2. a magánszemély tulajdonában lévő olyan beépítetlen telek, mely méreténél vagy elhelyezkedésénél fogva beépítésre önállóan nem alkalmas, továbbá a nyeles telek azon része, mely az ingatlan megközelítését biztosítja

Az       b) és d) pontban megjelölt mentességeket a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája fogja megvizsgálni. Amennyiben igazolást nyer, hogy a telek nem beépíthető, abban az esetben mentesül az adófizetés alól.

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek:

az az ingatlan,

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c)amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja.

Az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban NAK). 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu, Telefon: +36 1 802 6100

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

Igazolás csak abban ez esetben adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Csak azt az esetet lehet teljes területként figyelembe venni, ahol az ingatlan területének 100%-a művelés alatt áll. Amennyiben az ingatlanon bármilyen felépítmény (pl. fészer, présház), egyéb tárgy (pl. téglarakás, csatornafedél, farakás, murvás terület stb.) található, az igazolás nem adható ki.

Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül különösen a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott szántóföldi hasznosítású, gyümölcsültetvény, szőlőültetvény, rét, legelő hasznosítású, konyhakertként művelt terület.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Az Itv. 31. § (3) bekezdése értelmében az illetéket helyrajzi számonként kell megfizetni.

Az igazlások igénylése 2017.június 9 -szeptember 30 között lehetséges. A kérelmeket minden esetben a NAK-hoz kell benyújtani, a helyszíni szemléket a ráckevei falugazdászok fogják elvégezni.

A nyomtatvány letölthető Ráckeve város honlapjáról pdf Kérelem belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításhoz szükséges igazolásra vonatkozóan (179 KB) ,vagy igényelhető az Adóügyi Irodában.

 

VII.Települési adó

 

Mentes adó megfizetése alól az a földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásba a tanya jogi jelleg van feljegyezve és az ahhoz tartozó kert, gyümölcsös.

Kérjük, hogy a jövedelem-alapú mentességekhez, vagy méltányossági kérelmekhez minden esetben legyenek szívesek csatolni a jövedelmigazolásokat.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Adóügyi Iroda

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. április 27-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2017. április 27-ei ülésre

Facebook

Meghívó

Plakat iii szekelyfesztival

Meghívó

nemz

Neptanc tabor rackeven 1

E-hulladékgyűjtés

ehulladek2017 05 20

Elkövetkezendő események

RSD Projekt

rsd banner

Népszavazás 2016

Online TV