Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi telkek után telekadó bevezetését rendelte el a 24/2016. (X.28.) számú rendeletével 2017. január 01-től.

A 1990. évi C. törvény19. § b.) pontja alapján mentes az adó alól a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek:

az az ingatlan,

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A. §-a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (továbbiakban NAK) jelöli ki. Ezáltal a NAK feladata az, hogy a helyi adók alóli mentességhez igazolást adjon ki a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterületre, ha annak teljes területe az adóévben ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll.

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

Igazolás csak abban ez esetben adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Csak azt az esetet lehet teljes területként figyelembe venni, ahol az ingatlan területének 100%-a művelés alatt áll. Amennyiben az ingatlanon bármilyen felépítmény (pl. fészer, présház), egyéb tárgy (pl. téglarakás, csatornafedél) található, az igazolás nem adható ki.

Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül különösen a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott

  • szántóföldi hasznosítású,
  • gyümölcsültetvény,
  • szőlőültetvény,
  • rét, legelő hasznosítású,
  • konyhakertként művelt terület.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Az Itv. 31. § (3) bekezdése értelmében az illetéket helyrajzi számonként kell megfizetni.

Az eljárás lefolytatásához (ingatlan azonosításához) tulajdoni lap és térképmásolat szükséges, amelyek rendelkezésre bocsátását a kérelmezőtől az eljáró hatóság nem kérheti, ezért amennyiben ezek nem állnak az eljáró hatóság rendelkezésére, akkor az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel szerzi be azokat a nyilvántartó hatóságtól. A hitelesített térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 Ft, amelyet a kérelmező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál köteles megfizetni.

A belterületi, 1 hektár alatti ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolásra vonatkozó kérelem letölthető innen:

pdf Kérelem belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításhoz szükséges igazolásra vonatkozóan (179 KB)

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2017. április 10-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Meghívó a 2017. április 10-ei Közmeghallgatásra

Facebook

Neptanc tabor rackeven 1

Meghívó

 eperjes szoro

Elkövetkezendő események

2017. márc. 24. - 17:00 - 19:00
„Tél veszíti ingét pirosodik húsvét…” – néprajzi kiállítás
2017. márc. 25. - 00:00
Tavaszi Családi Nap
2017. márc. 25. - 08:00 - 17:00
Ács Károly Emléktúra / Rajt / Cél Ady Endre Gimnázium
2017. márc. 30. - 18:00 - 20:00
Szabó Magda-est
2017. ápr. 02. - 00:00
II. Kis-Duna Maraton
2017. ápr. 08. - 00:00
Pódium estek az Ács Károly Művelődési Központban
2017. ápr. 23. - 08:00 - 17:00
Szegedi Kis István Emlékhangverseny / Református Templom

RSD Projekt

rsd banner

Népszavazás 2016

Online TV