Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi telkek után telekadó bevezetését rendelte el a 24/2016. (X.28.) számú rendeletével 2017. január 01-től.

A 1990. évi C. törvény19. § b.) pontja alapján mentes az adó alól a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek:

az az ingatlan,

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja.

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A. §-a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (továbbiakban NAK) jelöli ki. Ezáltal a NAK feladata az, hogy a helyi adók alóli mentességhez igazolást adjon ki a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterületre, ha annak teljes területe az adóévben ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll.

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

Igazolás csak abban ez esetben adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Csak azt az esetet lehet teljes területként figyelembe venni, ahol az ingatlan területének 100%-a művelés alatt áll. Amennyiben az ingatlanon bármilyen felépítmény (pl. fészer, présház), egyéb tárgy (pl. téglarakás, csatornafedél) található, az igazolás nem adható ki.

Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül különösen a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott

  • szántóföldi hasznosítású,
  • gyümölcsültetvény,
  • szőlőültetvény,
  • konyhakertként művelt terület.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Az Itv. 31. § (3) bekezdése értelmében az illetéket helyrajzi számonként kell megfizetni.

Az eljárás lefolytatásához (ingatlan azonosításához) tulajdoni lap és térképmásolat szükséges, amelyek rendelkezésre bocsátását a kérelmezőtől az eljáró hatóság nem kérheti, ezért amennyiben ezek nem állnak az eljáró hatóság rendelkezésére, akkor az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel szerzi be azokat a nyilvántartó hatóságtól. A hitelesített térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 Ft, amelyet a kérelmező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál köteles megfizetni.

A belterületi, 1 hektár alatti ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolásra vonatkozó kérelem letölthető innen:

pdf Kérelem belterületi, 1 hektár alatt ingatlan adómentességének megállapításhoz szükséges igazolásra vonatkozóan (179 KB)

Facebook

Meghívó

Megallitotabla summerfest 2017

Meghívó

Pestmegye szepe

Elkövetkezendő események

2017. júl. 14. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó
2017. júl. 21. - 00:00
Pódium estek az Ács Károly Művelődési központban
2017. júl. 28. - 21:00 -
I. Szabadtéri Retro & Classic Buli
2017. júl. 29. - 00:00
II. Kenu Maraton
2017. aug. 12. - 00:00
Kajak-Kenu Maraton VB válogató verseny
2017. aug. 12. - 00:00
Kajak-Kenu Maraton VB válogató verseny
2017. aug. 13. - 00:00
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
2017. aug. 19. - 00:00
Nemzetiségi Gasztronómiai Napok
2017. aug. 19. - 21:00 - 00:00
Vízikarnevál - Lampionos csónakfelvonulás
2017. aug. 19. - 00:00
Nemzetiségi Gasztronómiai Napok

RSD Projekt

rsd banner

Népszavazás 2016

Online TV