Ráckeve Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ráckeve Város Rendelőintézeti Ellátó Gazdasági Szervezet (REGESZ) intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 1. napjától – 2024. november 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, - az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, - felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, - gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt, - gazdálkodási előadó. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • egészségügyi gazdálkodási gyakorlat
 • egészségügyi termékismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • részletes szakmai önéletrajzot
 • szakmai vezetői koncepciót; fejlesztésre irányuló elképzeléseket
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-15/2019, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság véleményezését követően Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

szeptemberi kézműves skarica

Idősek napja Ráckeve

Meghívó

orvosmuzsikusok szept.28

Meghívó

emales megh page 0001

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. szept. 15. - 00:00
Őszi Ászok Fesztivál
2019. szept. 28. - 19:00 -
Orvosok a zenében - koncert
2019. szept. 29. - 17:00 -
Idősek világnapja
2019. okt. 05. - 17:00 -
Orvosok a zenében - koncert
2019. okt. 16. - 14:00 -
Vénusz Színház - Piroska és a farkas

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom