Ráckeve Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ráckeve Város Rendelőintézeti Ellátó Gazdasági Szervezet (REGESZ) intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 1. napjától – 2024. november 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, - az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, - felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, - gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt, - gazdálkodási előadó. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • egészségügyi gazdálkodási gyakorlat
 • egészségügyi termékismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • részletes szakmai önéletrajzot
 • szakmai vezetői koncepciót; fejlesztésre irányuló elképzeléseket
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-15/2019, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság véleményezését követően Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja
 • Ráckevei Újság

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

vénusz színház2020 ráckeve

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2020. jan. 22. - 18:00 -
Magyar Kultúra Napja

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom