Ráckeve Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ács Károly Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 1. napjától 2020. november 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, városi nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról, illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az Intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában megnevezett szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása. Ennek Hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. (A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha a jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és okirattal igazolja.),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább egy felsőfokú és kettő középfokú idegen nyelvtudás
 • közgazdasági felsőfokú végzettség
 • pályázatírásban és projektmenedzselésben szerzett min. 5 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
 • szakmai önéletrajz
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag 3. személy részéről történő betekintéséhez
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat
 • referenciák

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző nyújt, a 06-24-523-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város honlapja - 2018. október 1.
 • Ráckevei Újság

Ráckeve Város Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ács Károly Művelődési Központ
igazgatói (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 1. napjától 2020. november 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, városi nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról, illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az Intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában megnevezett szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása. Ennek Hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. (A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha a jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és okirattal igazolja.),

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon,

·         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

·         ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

·         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         legalább egy felsőfokú és kettő középfokú idegen nyelvtudás

·         közgazdasági felsőfokú végzettség

·         pályázatírásban és projektmenedzselésben szerzett min. 5 éves tapasztalat

·         helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,

·         szakmai önéletrajz

·         szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata

·         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·         büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

·         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag 3. személy részéről történő betekintéséhez

·         amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

·         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

·         nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja

·         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat

·         referenciák

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző nyújt, a 06-24-523-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         Ráckeve Város honlapja - 2018. október 1.

·         Ráckevei Újság

 

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Meghívó

tokolo fesztilval

Meghívó

plakat 1 verzio

Mézes Ráckeve felhívás page0001

plakat 2

hajókirándulások 2018
 

Aktuális események

Facebook értéktár

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom