VI. FEJEZET - A RÉSZÖNKORMÁNYZAT

58. § - A Részönkormányzat jogállása és testületi összetétele

(1) Az 1990. LXV. törvény 28. §. (1) bekezdésében meghatározott városrészi önkormányzatként, Ráckeve város területén, a részönkormányzat Ráckeve Város Újhegyi Városrészi Önkormányzat néven, a települési önkormányzat Képviselő-testületének testületi szerveként működik.

(2) A Képviselő-testület a Részönkormányzat testülete tagjának választja a 14/a. sz. mellékletben felsorolt azon képviselőket, akiket az (1) bekezdésben meghatározott részönkormányzat képviselőjévé választottak, melynek száma 3 fő.

(3) A Képviselő-testület a Részönkormányzat testületének tagjává választja a 14/b. sz. mellékletben felsorolt további négy személyt.

(4) A Képviselő-testület a Részönkormányzat ajánlásának ismeretében a polgármester javaslatára a 14/a. sz. mellékletben felsorolt képviselők közül megválasztja a Részönkormányzat vezetőjét (elnök).

(5) Nem jogosult az elnök tevékenységégért külön díjazásban részesülni.

(6) Az elnök helyettesítésére, a testület vezetésével kapcsolatos feladatainak segítésére a Képviselő-testület - a Részönkormányzat javaslatára, képviselő tagjai közül - helyettest választhat.

(7) A Részönkormányzat jogállására, általános feladataira, szervezeti és működési rendjére az e rendelet V. fejezetében a Képviselő-testület bizottságaira vonatkozó rendelkezések a VI. fejezetben meghatározott eltérésekkel értelemszerűen irányadók.

58/A. § - A Részönkormányzat feladata és hatáskörei

Ráckeve Város Önkormányzata Újhegy Városrész külterületi lakott hely sajátos érdekei kifejezésre juttatása céljából 2005. május 2-vel létrehozta az Újhegy Városrészi Önkormányzatot, amelynek jogállásáról és működéséről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik.

(1) A Részönkormányzat - a törvény és e rendelet keretei között - Újhegy lakosságát közvetlenül érintő kérdésekben közreműködik a helyi közszolgáltatások megszervezésében, így különösen: az újhegyi városrész fejlesztésében és rendezésében, az épített és természeti környezet védelmében, a közutak és közterületek fenntartásában; a városrész lakossága életkörülményeinek javításában.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - a törvényes keretek között - az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a Részönkormányzatra, illetve Újhegy lakosságát közvetlenül érintő helyi kérdések tekintetében javaslattételi, véleményezési vagy egyetértési, továbbá ellenőrzési jogköröket biztosít a Részönkormányzat számára.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Részönkormányzat:

a.) a jogszabályok keretei között kialakítja saját szervezeti és működési szabályait, meghatározza ügyrendjét;

b.) előzetes véleményezési jogot gyakorol az újhegyi városrészt érintő gazdasági programmal, fejlesztési elképzelésekkel, a Újhegy lakosságát érintő ellátási kérdésekkel, továbbá a Újhegy rendezési tervének kialakításával kapcsolatban

c.) kezdeményezheti a Újhegy városrészt érintő helyi önkormányzati rendelet megalkotását; előzetes véleményezési jogot gyakorol a kifejezetten Újhegyet érintő helyi önkormányzati rendelet megalkotásánál;

d.) Újhegy városrészt érintő kérdésekben közmeghallgatást és lakossági fórumot tarthat;

e.) javaslattételi és véleményezési joga van más önkormányzatokkal való társulás, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, más külföldi önkormányzattal való együttműködés, nemzeti önkormányzati szervezethez csatlakozás kérdésében; a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján ennek során képviselheti a testületet a Részönkormányzat, más önkormányzatokkal való tárgyalásokon;

f.) javaslattételi és véleményezési joga van a Újhegyen lévő közterületek elnevezésével, illetve emlékműállítással kapcsolatban;

g.) előzetesen véleményt nyilváníthat olyan ügyben, amelyben törvény az érintett önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalását írja elő;

h.) indítványozhatja, hogy olyan ügyben, amely nem tartozik a hatáskörébe, de a helyi önkormányzat feladatát és hatáskörét érinti, a Képviselő-testület éljen felterjesztési (petíciós) jogával;

i.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a Képviselő-testület hatáskörébe utal.

(4) A (3) bekezdésben foglalt véleményezési, egyetértési hatáskörök gyakorlásához a polgármester köteles legalább 30 napot biztosítani a Részönkormányzat számára, kivéve rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi indítvány benyújtása esetén. Amennyiben a Részönkormányzat nem élt véleményezési, egyetértési jogával, akkor álláspontját az adott kérdésben egyetértőnek kell tekinteni, kivéve, ha Részönkormányzat a jogkörét menthető okból nem gyakorolhatta.

(5) A Részönkormányzat döntését a polgármester felfüggesztheti az 61. § c, bekezdésében meghatározott esetekben.

58/B. § -. A Részönkormányzat anyagi eszközei

(1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében, az ott megjelölt célokra és az abban meghatározott módon és mértékben ad át anyagi eszközöket a Részönkormányzatnak a feladatai ellátásához, amelyek felett - a jogi keretek között - a Részönkormányzat szabadon rendelkezik.

(2) A Részönkormányzat önállóan dönt a részére a költségvetésben elkülönített összeg felhasználásáról.

58/C. § - A Részönkormányzat szervezete és működése

(1) A Részönkormányzatot megillető jogosítványokat a tagokból álló testület gyakorolja. A testület vezetésére és képviseletére az elnök jogosult, illetve helyettesítését az elnök helyettesítésére kijelölt tag látja el.

(2) A Részönkormányzat a részletes szervezeti és működési kérdéseket - az e rendeletben foglaltakkal összhangban - saját ügyrendjében és belső szabályzataiban határozza meg.

58/D. § - A hivatali helyiség

(1) A képviselő-testület a Részönkormányzat munkájának segítésére Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalában előzetes időpont egyeztetés után, az ülésezésre térítésmentesen megfelelő helyiséget biztosít.

(2) A Részönkormányzat testületi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az üléstől számított 15 napon belül, azt meg kell küldeni a jegyzőnek. A Részönkormányzat elnöke köteles tájékoztatást és felvilágosítást adni a polgármesternek, jegyzőnek a Részönkormányzat működésével kapcsolatban.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

veterán gépjármű találkozó ráckeve

Országos Halfőző Verseny Ráckeve

Meghívó

Skarica program

 2019PMSZplakátsmall

Meghívó

emales megh page 0001

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom