VI. FEJEZET - A RÉSZÖNKORMÁNYZAT

58. § - A Részönkormányzat jogállása és testületi összetétele

(1) Az 1990. LXV. törvény 28. §. (1) bekezdésében meghatározott városrészi önkormányzatként, Ráckeve város területén, a részönkormányzat Ráckeve Város Újhegyi Városrészi Önkormányzat néven, a települési önkormányzat Képviselő-testületének testületi szerveként működik.

(2) A Képviselő-testület a Részönkormányzat testülete tagjának választja a 14/a. sz. mellékletben felsorolt azon képviselőket, akiket az (1) bekezdésben meghatározott részönkormányzat képviselőjévé választottak, melynek száma 3 fő.

(3) A Képviselő-testület a Részönkormányzat testületének tagjává választja a 14/b. sz. mellékletben felsorolt további négy személyt.

(4) A Képviselő-testület a Részönkormányzat ajánlásának ismeretében a polgármester javaslatára a 14/a. sz. mellékletben felsorolt képviselők közül megválasztja a Részönkormányzat vezetőjét (elnök).

(5) Nem jogosult az elnök tevékenységégért külön díjazásban részesülni.

(6) Az elnök helyettesítésére, a testület vezetésével kapcsolatos feladatainak segítésére a Képviselő-testület - a Részönkormányzat javaslatára, képviselő tagjai közül - helyettest választhat.

(7) A Részönkormányzat jogállására, általános feladataira, szervezeti és működési rendjére az e rendelet V. fejezetében a Képviselő-testület bizottságaira vonatkozó rendelkezések a VI. fejezetben meghatározott eltérésekkel értelemszerűen irányadók.

58/A. § - A Részönkormányzat feladata és hatáskörei

Ráckeve Város Önkormányzata Újhegy Városrész külterületi lakott hely sajátos érdekei kifejezésre juttatása céljából 2005. május 2-vel létrehozta az Újhegy Városrészi Önkormányzatot, amelynek jogállásáról és működéséről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik.

(1) A Részönkormányzat - a törvény és e rendelet keretei között - Újhegy lakosságát közvetlenül érintő kérdésekben közreműködik a helyi közszolgáltatások megszervezésében, így különösen: az újhegyi városrész fejlesztésében és rendezésében, az épített és természeti környezet védelmében, a közutak és közterületek fenntartásában; a városrész lakossága életkörülményeinek javításában.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - a törvényes keretek között - az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a Részönkormányzatra, illetve Újhegy lakosságát közvetlenül érintő helyi kérdések tekintetében javaslattételi, véleményezési vagy egyetértési, továbbá ellenőrzési jogköröket biztosít a Részönkormányzat számára.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Részönkormányzat:

a.) a jogszabályok keretei között kialakítja saját szervezeti és működési szabályait, meghatározza ügyrendjét;

b.) előzetes véleményezési jogot gyakorol az újhegyi városrészt érintő gazdasági programmal, fejlesztési elképzelésekkel, a Újhegy lakosságát érintő ellátási kérdésekkel, továbbá a Újhegy rendezési tervének kialakításával kapcsolatban

c.) kezdeményezheti a Újhegy városrészt érintő helyi önkormányzati rendelet megalkotását; előzetes véleményezési jogot gyakorol a kifejezetten Újhegyet érintő helyi önkormányzati rendelet megalkotásánál;

d.) Újhegy városrészt érintő kérdésekben közmeghallgatást és lakossági fórumot tarthat;

e.) javaslattételi és véleményezési joga van más önkormányzatokkal való társulás, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, más külföldi önkormányzattal való együttműködés, nemzeti önkormányzati szervezethez csatlakozás kérdésében; a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján ennek során képviselheti a testületet a Részönkormányzat, más önkormányzatokkal való tárgyalásokon;

f.) javaslattételi és véleményezési joga van a Újhegyen lévő közterületek elnevezésével, illetve emlékműállítással kapcsolatban;

g.) előzetesen véleményt nyilváníthat olyan ügyben, amelyben törvény az érintett önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalását írja elő;

h.) indítványozhatja, hogy olyan ügyben, amely nem tartozik a hatáskörébe, de a helyi önkormányzat feladatát és hatáskörét érinti, a Képviselő-testület éljen felterjesztési (petíciós) jogával;

i.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a Képviselő-testület hatáskörébe utal.

(4) A (3) bekezdésben foglalt véleményezési, egyetértési hatáskörök gyakorlásához a polgármester köteles legalább 30 napot biztosítani a Részönkormányzat számára, kivéve rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi indítvány benyújtása esetén. Amennyiben a Részönkormányzat nem élt véleményezési, egyetértési jogával, akkor álláspontját az adott kérdésben egyetértőnek kell tekinteni, kivéve, ha Részönkormányzat a jogkörét menthető okból nem gyakorolhatta.

(5) A Részönkormányzat döntését a polgármester felfüggesztheti az 61. § c, bekezdésében meghatározott esetekben.

58/B. § -. A Részönkormányzat anyagi eszközei

(1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében, az ott megjelölt célokra és az abban meghatározott módon és mértékben ad át anyagi eszközöket a Részönkormányzatnak a feladatai ellátásához, amelyek felett - a jogi keretek között - a Részönkormányzat szabadon rendelkezik.

(2) A Részönkormányzat önállóan dönt a részére a költségvetésben elkülönített összeg felhasználásáról.

58/C. § - A Részönkormányzat szervezete és működése

(1) A Részönkormányzatot megillető jogosítványokat a tagokból álló testület gyakorolja. A testület vezetésére és képviseletére az elnök jogosult, illetve helyettesítését az elnök helyettesítésére kijelölt tag látja el.

(2) A Részönkormányzat a részletes szervezeti és működési kérdéseket - az e rendeletben foglaltakkal összhangban - saját ügyrendjében és belső szabályzataiban határozza meg.

58/D. § - A hivatali helyiség

(1) A képviselő-testület a Részönkormányzat munkájának segítésére Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalában előzetes időpont egyeztetés után, az ülésezésre térítésmentesen megfelelő helyiséget biztosít.

(2) A Részönkormányzat testületi üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az üléstől számított 15 napon belül, azt meg kell küldeni a jegyzőnek. A Részönkormányzat elnöke köteles tájékoztatást és felvilágosítást adni a polgármesternek, jegyzőnek a Részönkormányzat működésével kapcsolatban.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

banner 900x300

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

zsin judit meghivo

Táncdalfesztivál Ráckeve

2019 nyár rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. okt. 10. - 14:00 -
Ráckeve Napja
2019. okt. 16. - 14:00 -
Vénusz Színház - Piroska és a farkas
2019. okt. 18. - 17:00 -
Zsin Judit szobrászművész akvarell kiállítása
2019. okt. 23. - 10:00 -
Ünnepi megemlékezés
2019. okt. 26. - 19:00 -
Vénusz Színház - Táncdalfesztivál
2019. okt. 29. - 17:00 -
Falvédők és korabeli konyhakultúra kiállítás megnyitó
2019. nov. 09. - 17:00 -
Orvosok a zenében - koncert

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom