Beiratkozási időpontok a körzet szerinti óvodákban:

Ifjúság úti Óvoda:

2018. Április 23. hétfő 8,00-18,00

2018. Április 24. kedd 7,00-17,00

Vörösmarty úti Óvoda:

2018. Április 25. szerda 8,00-18,00

2018. Április 26. csütörtök 7,00-17,00

Iskola úti Óvoda:

2018. Április 23. hétfő 8,00-18,00

2018. Április 24. kedd 7,00-17,00

Dömsödi úti Óvoda:

2018. Április 25. szerda 8,00-18,00

2018. Április 26. csütörtök 7,00-17,00

Beiratkozni a Képviselő-testület által meghatározott körzet szerinti óvodába kell!

A 2018/2019-es nevelési évre beíratható az a gyermek, aki

 • a 2018/19-es nevelési évben betölti harmadik életévét;
 • legalább 3 hónapja bejelentett ráckevei lakcímmel rendelkezik,
 • életvitelszerűen Ráckevén lakik és bejelentett ráckevei lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
 • és akinek szülője Ráckevén dolgozik.

A beiratkozáshoz a következő okmányokat kérjük:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcímkártyája
 • A gyermek oktatási azonosító száma (amennyiben járt már más óvodában)
 • A gyermek szülője, törvényes képviselője személyi azonosításra alkalmas igazolványa, lakcímkártyája
 • Nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét igazoló, tartózkodásra jogosító okirata
 • A gyermek egészségügyi könyve (melyben a kapott védőoltások találhatók)
 • Aktuális, még érvényben lévő gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolata (annak, aki ilyen támogatási formában részesül)
 • Illetékes Szakértői Bizottsági szakvélemény másolata (annak, akit orvos, vagy védőnő kérésére ilyen Bizottság vizsgált)
 • Amennyiben a ráckevei munkahely alapozza meg a felvétel kérelmezését, munkáltatói igazolás is szükséges

Az óvoda, alapító okirata szerint ellátja az integráltan nevelhető:

 • érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült, a beszédfogyatékos,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket.

A beiratkozásra mindkét szülőt és a gyermeket is várjuk!

A gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályok az óvodai jelentkezéssel

kapcsolatban:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja:

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A szülő - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett - gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 • A szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le, és bizonyítottság esetén pénzbírságot szabhat ki. A pénzbírság legalacsonyabb összege - törvény eltérő rendelkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.

*

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést legkésőbb 2018. május 23. napjáig írásban közöljük a tisztelt szülőkkel.

Az óvodai felvételről, átvételről, felvételi kérelem elutasításáról szóló döntés ellen a szülő, a közléstől számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A másodfokú eljárásban Ráckeve Város Önkormányzatának jegyzője az eljárás megindítását követő 21 napon belül hoz döntést, melynek keretében a jogorvoslati kérelmet elutasíthatja, vagy az óvodavezetői döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti és az óvoda vezetőjét új döntés meghozatalára utasíthatja.

Beiratkozás előtt „ovi-kostolót” szervezünk a tagóvodákban.

Azoknak a családoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni gyermekük leendő óvodáját és óvó nénijét, bemutatkozó nyílt napot tartunk.

Az óvodák megtekinthetők a következő időpontokban:

Ifjúság úti Óvoda Ráckeve, Ifjúság u. 2.

2018. április 12. (csütörtök) 9,30-11,30

Vörösmarty úti Óvoda

Ráckeve, Vörösmarty u. 40.

2018. április 10. (kedd) 9,30-11,30

Iskola úti Óvoda Ráckeve, Iskola u. 48.

2018. április 13. (péntek) 9,30-11,30

Dömsödi úti Óvoda

Ráckeve, Dömsödi út 67.

2018. április 17. (kedd) 9,30-11,30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2018. március 22-én  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2018. március 22-ei ülésre

Választások 2018

Meghívó

 husveti programajanlo csomafalva

hajokirandulasok 2018 

Aktuális események

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV