Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

 2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, kétfordulós,amelynek során a kiíró az első forduló pályázati feltételeinek megfelelő pályázók számára a második fordulóban további feltételeket határozhat meg, és az ezen feltételeknek megfelelő pályázók közül választja ki a nyertes pályázót.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Ráckeve, belterület 47 helyrajzi számú ingatlan, természetben Ráckeve, Kossuth L. u. 78. szám alatt található. Az ingatlan per és igénymentes, teljesen közművesített.

Az ingatlan ára: bruttó 67.000.000,- Ft

Az ingatlan 716 m2 kivett lakóház, udvar megnevezésű, VT3 építési övezetbe sorolt.

Egyéb: az épület pince+földszint+emelet+tetőtér kialakítású, 331 m2 hasznos alapterület Jelenleg 5 önálló lakásból áll az épület, melyből 4 egy közös lépcsőházból közelíthető meg, 1 pedig külső bejáratos. A földszinten két lakás, az emeleten szintén két lakás van, a tetőtérben pedig egy lakás van. A külső bejáratos lakás kivételével minden lakás használaton kívül áll.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után (Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 24/523-343) megtekinthető.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000,- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

 6. Hasznosítás feltételei: az ingatlanon lévő épület 2 éven belül felújítandó, vagy beépítendő.

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlant a megadott határidőig nem újítja fel, vagy építi be kötbér megfizetésére lesz köteles.

7. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot. 

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát

- természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2300 Szent István tér 4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Ráckeve belterület 47 hrsz-ú ingatlan megvételére” A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az döntést követő 30 napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét (székhelyét), természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám)

- a pályázó rövid bemutatását

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró), a fizetés módját és ütemezését,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • ajánlattevő neve és székhelye
  • a vételár összegére tett megajánlás bruttó módon Ft-ban meghatározva
  • nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
  • nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2018. 12.10. 12.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2018.12.10. 14.00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Molnár Józsefné Műszaki Irodavezető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-343

15. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei Újságban és az ingatlan.com weboldalon kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Meghívó

kotar meghivo

Meghívó

skarica

adventi fenyek 2018

Meghívó

plakat 1 verzio

Mézes Ráckeve felhívás page0001

Meghívó

színház november ráckeve

adventi vasar 2018

plakat 2

hajókirándulások 2018
 

Aktuális események

2018. nov. 09. - 18:00 - 00:00
Fotó-Sziget – kiállítás
2018. nov. 15. - 17:00 -
Kőtár/Lapidárium - állandó kiállítás
2018. nov. 17. - 10:00 - 18:00
Szülők Napja
2018. nov. 17. - 19:00 -
Ráckevei Vénusz Színház: Huzatos Ház
2018. nov. 21. - 15:00 -
Bán Mór Ráckevén
2018. nov. 24. - 14:00 -
Adventváró táncház és mézeskalácsozás
2018. nov. 28. - 00:00
Mézes Ráckeve – mézeskalács kiállítás
2018. nov. 30. - 17:00 -
Adventi Fények

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom