2x2 db önkormányzati szociális bérlakás egyszerű bejelentési tervdokumentációjának, közösségi ház építési engedélyezési, kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére

Ajánlatkérő adatai:

Neve:                             Ráckeve Város Önkormányzata

Címe (székhelye):           2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Adószáma:                      15730899-2-13

Képviselője:                    Szadai József polgármester

I. A beszerzés tárgyának részletezése, főbb paraméterei:

1. Információk a feladat-meghatározáshoz:

Ráckeve Város Önkormányzata a VEKOP-6.2.2-15 számú - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében – elnyert pályázat keretében építési beruházást is megvalósít.

A pályázat keretében a Ráckeve, dr. Mészáros L. utca 4. (hrsz:832/2) és a Gólya utca (hrsz:793) ingatlanokon két-két darab szociális bérlakás épül.

Az Iskola utca 50. (hrsz:1653 hrsz) ingatlanon a meglévő óvoda mellett, az üresen álló épületrész átalakításával és bővítésével közösségi ház kialakítását tervezi az önkormányzat. Szociális, közbiztonsági és foglalkoztatást elősegítő funkciók elhelyezésére alkalmas épület kialakítása a cél, mely a terület központja lesz.

A tervezett beruházás 100 %-ban pályázati forrásból valósul meg.

Ingatlanok tulajdonosa: Ráckeve Város Önkormányzata, tulajdoni arány: 1/1.

2. A felhívás tárgya:

2.1. A 832/2 és 793 hrsz-ú ingatlanokon megvalósítandó, összesen 4 db lakás tervdokumentációjának elkészítése a mellékelt Tervezési Program (1. melléklet) szerint, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzata rendelkezései alapján.

2.2. Az Iskola utca 50. (hrsz:1653) ingatlanon lévő üresen álló épületrészben és annak bővítésével létrehozandó közösségi ház építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a mellékelt Tervezési Program (1. melléklet) szerint, a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal, a Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzata rendelkezései alapján

3. Ajánlattevő feladatai:

3.1. 2.1. pontban körülírt létesítmények vonatkozásában (2x2 db lakás)

3.1.1.a kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott - Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai – szabályzat alapján,

3.1.2.a tervdokumentáció feltöltése az e-naplóba a vonatkozó jogszabályok szerint,

3.1.3.a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti kötelező tervezői művezetés a kivitelezés során,

3.1.4.az ingatlanok közműbekötéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése,

3.1.5.árazott és árazatlan tervezői költségkiírás készítése az épület, kerítés és a közművek kivitelezésére,

3.1.6.közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása.

3.2. 2.2. pontban körülírt létesítmény vonatkozásában (közösségi ház kialakítása)

3.2.1. az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, az építési engedély megszerzéséhez szükséges szakhatósági, közmű és egyéb engedélyek, vélemények beszerzése, az engedélyezési tervdokumentáció feltöltése az ÉTDR rendszerbe,

3.2.2.   az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése,

3.2.3. árazott és árazatlan tervezői költségkiírás készítése az épület, közművek, telken belüli   parkoló és játszótér kivitelezésére,

3.2.4. közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása.

4. A szolgáltatott dokumentációk mennyisége:

Műszaki tartalom dokumentálása:

2 példány papíralapú nyomtatott tervdokumentáció és 2 példány digitális adathordozón átadott méretarányos PDF formátumú archív fájlokban és további szerkeszthető szöveges és terv formátumú fájlokban (DOCX, PLA, DWG, DXF)

Költségvetés kiírás:

A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló, részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás árazott és árazatlan formában, TERC VIP költségvetés kiíró programmal készítve, átadása slo8 és xlsx fájlformátumban.

5. Teljesítési határidő:

5.1. Építési engedélyezési tervdokumentáció feltöltése ÉTDR rendszerbe – a 3.2.1 pontban foglaltak teljesítése: 2018.július 30.

5.2. A 3.1.1. pont szerinti egyszerű bejelentési tervdokumentáció elkészítése, a 3.1.4. pont szerinti közműbekötési dokumentációk elkészítése és engedélyeztetése, a 3.2.2. pont szerinti kiviteli dokumentáció, a közbeszerzéshez szükséges költségvetési kiírások elkészítése (3.1.5. és 3.2.3. pontok): 2018.augusztus 31.

II. Ajánlatkérő által kért feltételek:

6. A szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek, a megkövetelt igazolási mód, egyéb feltételek:

 • Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző 3 évben végzett tervezései között nem szerepel legalább 1, azaz egy darab legalább 200 m2 alapterületű épület terveinek elkészítése.
 • A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben a megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotás a megrendelő tulajdonába kerül és a megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
 • Nyertes ajánlattevőnek az építési engedélyezési eljárás folyamán rendelkezésre kell állnia.
 • Nyertes ajánlattevő vállalja a 2.1. szerinti felhívás tárgyát képező lakások kötelező tervezői művezetését.
 • A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre áll a szakmai kérdések megválaszolása esetére.

7. A tervezés során érvényesítendő szempontok, előírások:

 • A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó jogszabályok betartásával, különösen a következők figyelembevételével kell a tervdokumentációt elkészíteni:

-          1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)

-          253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)

-          191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

-          155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

-          312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

-          Helyi Építési Szabályzat

-          322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

-          7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

 • Nyertes ajánlatevő a Tervezési Programban feltüntetett (1. melléklet) az épület tervezett bekerülési költségére figyelemmel készíti a tervdokumentációt.

8.Az ajánlatra és az ajánlati ár tartalmára vonatkozó feltételek:

 • Az ajánlati árat magyar forintban nettó összesen, áfa, bruttó összesen bontásban kell megadni.
 • Az ajánlati árat a 3. pontban részletezettek szerinti bontásban kell megadni.
 • Benyújtási határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott ajánlatok nem vesznek részt az értékelési fázisban.
 • Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
 • Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívást indokolás nélkül jogosult módosítani, visszavonni vagy az árajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítani.
 • Ajánlattevő ajánlati nyilatkozatával elfogadja a jelen árajánlatkérés feltételeit.
 • Ajánlattevő a vállalkozói díjon felül egyéb költségeket (pl.: anyagköltség) nem számíthat fel. Az ajánlati ár tartalmazza a hatósági és egyéb engedélyek díját, illetve a szükséges szakági dokumentációk, szakvélemények elkészítésének díját is.

9.Számlázás:

 • I. sz. rész-számla: Az 5.1. pontban megjelölt teljesítés esetén – építési engedélyezési tervdokumentáció feltöltése ÉTDR rendszerbe – a 3.2.1. pontra megjelölt ajánlati ár.
 • II. sz. rész-számla:Közbeszerzés lefolytatásához szükséges dokumentációk átadása – a 3.1.1.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.2.2. és 3.2.3. pontokra megjelölt ajánlati ár.
 • III. sz. rész-számla:eredményes közbeszerzés lefolytatása – a 3.1.6. és 3.2.4. pontokra megjelölt ajánlati ár.
 • Végszámla: egyszerű bejelentésű tervdokumentációk feltöltése e-naplóba – 3.1.2. pontra megjelölt ajánlati ár.
 • Tervezői művezetési számlázás: A kötelező tervezési művezetésre kötött szerződés szerint – 3.1.3. pontra vonatkozóan.

III.   Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít amennyiben az ajánlattevők ezt írásban igénylik.

       A helyszíni bejárás időpontja: 2018.05.02. 15 óra.

       Gyülekezés helyszíne: Ráckeve, Polgármesteri Hivatal, I. emelet 114.

IV. Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

V. Az ajánlat kötelező formai és tartalmi elemei, benyújtandó dokumentumok:

 1. A mellékelt Árajánlat (2. sz. melléklet) mintadokumentum értelemszerűen kitöltve cégszerűen aláírva.
 2. A mellékelt Nyilatkozat (3. sz. melléklet) mintadokumentum értelemszerűen kitöltve cégszerűen aláírva, amelyen nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlattevő elfogadja az ajánlatkérésben az Ajánlatkérő által kért feltételeket.

VI. Az ajánlat benyújtásának módja:

 • Az ajánlatot (árajánlatot) kizárólag írásban, zárt borítékban, vagy elektronikusan lehet benyújtani. Elektronikus benyújtás esetén a cégszerűen aláírt dokumentumokat színesben szkennelve kell elküldeni.
 • A borítékon vagy az e-mail tárgyában: „Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció - tervezési ajánlat” szöveget kell szerepeltetni.

VII. Az ajánlat benyújtásának helye, határideje:

 • címzett neve: Ráckeve Város Önkormányzata

cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

 • elektronikus benyújtás esetén az email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • határidő:2018. 05.08. 10 óra
 • Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2018. 05.08. 10 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt kerülnek felbontásra.

VIII. Eredményhirdetés

Értékelés a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az eredményről az érintetteket az Ajánlatkérő a döntést követően 5 napon belül írásban (emailben) értesíti.

XI. Szerződéskötés:

Eredményhirdetést követő 30 nap.

X. Mellékletek:

folder Ráckevei Integrált szociális város-rehabilitációs pályázat

 

 

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2018

fesztivalok 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Meghívó

kiallitas 2019 02

Meghívó

Stand up comedy ráckeve

Meghívó

meghivo muzeum

hajókirándulások 2018
 

Aktuális események

2019. febr. 14. - 08:00 - 00:00
Kultúrházak éjjel-nappal
2019. febr. 14. - 08:00 - 00:00
Kultúrházak éjjel-nappal
2019. febr. 14. - 08:00 - 00:00
Kultúrházak éjjel-nappal

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom