Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati kiírást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

 2. A pályázat célja:

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, kétfordulós, amelynek során a kiíró az első forduló pályázati feltételeinek megfelelő pályázók számára, a második fordulóban további feltételeket határozhat meg, és az ezen feltételeknek megfelelő pályázók közül választja ki a nyertes pályázót.

Közzététel napja: 2019. április 1.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Ráckeve, külterület 0447/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan.

Az ingatlan per és igénymentes.

Az ingatlan ára: 26.000.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió forint

Az ingatlan 7279 m² nagyságú, kivett strandfürdő megnevezésű, K-Rek-6 övezeti besorolású.

Egyéb: az ingatlan területén ráépítés történt a jelenleg jogcím nélküli használó által, mely jogi természetének rendezése a tulajdonos és a ráépítő között jelenleg is folyamatban van.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után (Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 24/523-343) megtekinthető.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan ajánlati biztosítéka 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint, mely összeget a Ráckeve Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742070-15393238 számú bankszámlájára szükséges teljesíteni a pályázat közzétételétől (2019. április 1.) napjától számított 15 napon belül.

Az ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a pályázati anyaggal együtt szükséges benyújtani.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének a kiíró bankszámláján történő jóváírás napja minősül.

A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosítéknak megfelelő összeg vételárelőlegnek számít.

Az ajánlati biztosítékot a pályázati kiírás visszavonása, a pályázat érvénytelenségének megállapítása, a pályázatnak a benyújtási határidőt megelőző visszavonása esetén, továbbá az ajánlati kötöttség lejárta után 3 munkanapon belül kiíró köteles visszafizetni. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta, illetőleg a szerződés neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számítottan a kétfordulós eljárás lezárásától számított 90 (kilencven) napig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttségétől szabadul, amennyiben a kiíró ezen időponton belül írásában közli, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánította, vagy nem nyilvánította nyertesnek.

6. Hasznosítás feltételei:

Az ingatlan pihenő-szabadidőpark, továbbá szállásszolgáltatásra célra hasznosítható, mely hasznosítást az adásvételtől számított 2 éven belül kell végrehajtani.

7. A pályázat benyújtásának helye, ideje, módja:

Helye: Ráckeve Polgármesteri Hivatal, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Ideje: 2019. május 8. 16:00 óra

Módja: A pályázó pályázatát, a személyére való bármely utalás nélkül zárt borítékban, egy példányban, annak minden oldalát aláírva, köteles benyújtani személyesen, vagy meghatalmazottja útján, postai úton, Ráckeve Város Önkormányzatának címezve (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.)., úgy, hogy a pályázat a fent megjelölt időpontig az önkormányzathoz megérkezzen. Amennyiben a pályázó meghatalmazott útján nyújtja be pályázatát, úgy az arra irányuló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szükséges a benyújtáskor eredetben kiíró rendelkezésére bocsátani.

A borítékon a következőt szükséges feltüntetni:

Pályázat Ráckeve külterület, 0447/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vételére

Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít, továbbá az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

8. A pályázatok felbontásának helye és időpontja

A benyújtott pályázatok felbontására 2019. május 10. napján kerül sor, a 2300 Ráckeve, Szent István tér 4., Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti üléstermében.

9. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012 (X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a 2019. május 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésen.

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az döntést követő 30 napon belül köti az Önkormányzat, mely szerződés aláírására a polgármester jogosult. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Eredményhirdetés, módja, helye várható ideje

A pályázati kiírás vonatkozásában az eredményhirdetés a 2019. május 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésen történik, illetve 2019. május 24. napján postai úton értesíti a kiíró a pályázókat.

11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ az alább megjelölt fórumokon szerezhető:

Molnár Józsefné Ráckevei Polgármesteri Hivatal, Műszaki Irodavezető

email.: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

12. A részletes pályázat rendelkezésére bocsátásának helye:

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei Újságban és az ingatlan.com weboldalon kerül meghirdetésre.

13. Pályázati eljáráson való részvétel feltételei

A pályázatok elbírálása során csak a pályázati kiírásban meghatározott időben és módon benyújtott pályázatok vehetők figyelembe. A pályázati eljárásban természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt. Az együttes pályázati ajánlattétel céljából alapított ajánlattevői közösség; vagy más alkalmi egyesülés (konzorcium), és tagjainak felelőssége a pályázati eljárás és a szerződéskötés során egyetemleges.

14. A pályázatok érvényességi feltételei, az ajánlati kötöttség:

A pályázó pályázatát, a pályázó személyére való bármely utalás nélküli zárt borítékban, egy példányban, annak minden oldalát aláírva, köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, a jelen pályázati kiírás 7. pontjában meghatározott helyen és módon, a pályázatra utaló jelzéssel személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtani.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázó neve, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetén székhelye, cégjegyzékszáma, képviseletére jogosult neve, elérhetőségek, természetes személy pályázó esetén a lakóhelye, személyes adatai, elérhetőségei (telefon, telefax, email, értesítési cím.)
 • a pályázó rövid bemutatása
 • pályázó vételár ajánlata
 • nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására irányulóan
 • a megajánlott vételárra vonatkozóan a teljesítés módja és ütemezése
 • a pályázó által vállalt további kötelezettségekre vonatkozó ajánlatot
 • az ajánlati biztosíték teljesítéséről szóló igazolás

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  • 30 (harminc napnál) nem régebbi hiteles, vagy e-hiteles cégkivonat, a képviseletre jogosult aláírási-címpéldánya
  • a gazdasági társaság nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági döntés
 • egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartásba vevő hatóság által 30. napnál nem régebben kiadott igazolása arról, hogy a vállalkozás nem passzív
 • természetes személy esetén a természetes személy adatait
 • a konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodás eredeti, vagy hitelesített másolatát, melynek rendelkeznie kell arról, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, ezen túlmenően meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számítottan a kétfordulós eljárás lezárásától számított 90 (kilencven) napig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttségétől szabadul, amennyiben a kiíró ezen időponton belül írásban közli, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánította, vagy nem nyilvánította azt nyertessé. Abban az esetben, ha a bíráló bizottság javaslatában második helyezett is megjelöl, úgy az ilyen pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidő lejártától számítottan a kétfordulós eljárás lezárásától számított 90 napon belül akkor szűnik meg, ha a kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt és erről írásban értesíti a második helyezettet.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be
 • a pályázó a biztosítékot nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta kiíró rendelkezésére
 • a megvásárolni kívánt vagyon (vagyonrész) mértékét és az ajánlati árat, nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához, vagy feltételhez kötötte továbbá, ha a megajánlott vételár a minimum árat nem éri el
 • a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatosan és nem vállalt ajánlati kötöttséget
 • a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012 (X.24.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
 • a pályázatot olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljárásban
 • Eredménytelen a pályázat, ha:
 • a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 • a kiíró indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja

15. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a pályázat kiírásának időpontjában fennálló műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

Ráckeve Város Önkormányzata

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.-15-2016-00004

banner szocrehab

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

Fesztiválok 2019

fesztivalok 2019

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

Facebook

Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. május 23-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi meghívó 2019. május 23-ai ülésre

Elektronikus ügyintézés

elugy 292x300

e papir logo keret

Meghívó

JanosVitez hird

tudoszures 2019

jvm verbunkverseny felhívás

image001 2109 04

Meghívó

emales megh page 0001

2019 rackevei duna ag hajokirandulasok A4 allo

Aktuális események

2019. máj. 25. - 16:00 - 17:00
Előadás a Magyar Régészet Napja tiszteletére
2019. máj. 26. - 10:00 -
János Vitéz Mesefesztivál és Városi Gyermeknap
2019. jún. 21. - 18:00 -
Péntek Esti Korzó (PEK)

Facebook értéktár

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom